Általános szerződési feltételek

1.    Általános feltételek
A jelen általános szerződési feltételek a Leier Hungária Kft-vel (a továbbiakban Leier vagy gyártó) építőanyag szállítása és adásvétele tárgyában kötött minden szerződés elválaszthatatlan része, kivéve, ha a Leier írásban kifejezetten eltérően rendelkezik. A viszontértékesítő üzleti partnerek a Leier termékekkel kapcsolatos ajánlataiknál, szerződéseiknél és teljesítéseiknél kötelesek e feltételek figyelembe vételével eljárni. A jelen okiratban foglaltaktól eltérni a felek írásbeli megállapodásával lehet, a vevő ettől eltérő egyedi, vagy általános üzleti feltétele csak a Leier írásbeli elfogadó nyilatkozata esetén alkalmazható.


2.    Árak, árajánlatok
A Leier termékek ÁFA nélküli árait, illetve a csomagolásnál felhasznált raklapok és egyéb segédeszközök ellenértékét és a csomagolási díjat az átadás időpontjában hatályos, a www.leier.hu honlapon is közzétett árlista tartalmazza, melytől a felek szerződésben eltérhetnek. Az ott megjelölt árak tartalmazzák az árlistában megjelölt Leier gyáregységben történő fuvareszközre rakás költségeit is. Az árlista kizárólag Magyarország területén, belföldi forgalomban érvényes. Gyári átvétel esetén a szállítás költségeit a vevő viseli, a leszállított ár tartalmazza a szállítás díját is. A Leier jogosult a leszállított árat megbontani és a számlán külön fuvar-, illetve szállítási díjat és vételárat feltüntetni. A számlát elfogadottnak tekintik a Felek, ha a vevő a kézhezvételtől számított 3 napon belül azzal kapcsolatban írásban kifogást nem jelez.

3.    Megrendelések
A vevők megrendeléseiket írásban adják le. Egyedi megállapodás alapján történő megrendelés esetén a vevő hivatkozik a szerződés számára. A megrendelésen a vevő feltünteti, hogy a terméket leszállítva vagy gyári átvétellel kéri. A megrendelések teljesítésére a Leier csak az írásos visszaigazolásban vállal kötelezettséget, és abban határozza meg a várható szállítási időt.. Az egyedi gyártású termékek megrendelésének lemondása esetén a vevő a megrendelési érték 30 %-nak megfelelő mértékű kötbér fizetésére köteles. A már legyártott egyedi termékekre vonatkozó szerződéstől a vevő nem állhat el, köteles a szerződés szerinti vételárat megfizetni a Leiernek. Terméket a Leier nem vásárol vissza. A vevő által összeállított konszignációk és anyagszükséglet - számítások megfelelőségéért a Leier nem vállal felelősséget. A beépítésre kerülő szerkezeti anyagok és rendszerek méreteztetése a vevő feladata és felelőssége.


4.    Átvétel, teljesítés
Az átvétel helye a vevő által szervezett fuvar esetében a Leier gyár területe (gyári átvétel), az átvevő személy: a vevő vagy az általa megbízott fuvaros. Az átvétel helye a Leier által szervezett fuvar esetén a megadott szállítási cím (telekhatár), átvevő személy: a vevő. A vevő alkalmazottja, megbízottja is jogosult a termék átvételére. Az átvevő az átvételkor köteles az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését elvégezni. A szállítólevelet az ellenőrzést követően mindkét fél aláírja. A vevő a teljesítést megelőzően köteles közölni az átvételre jogosult személyek nevét vagy a szállítóeszköz rendszámát, amennyiben ezt elmulasztja, az átvevő személyét később nem kifogásolhatja. Leszállított termék esetében, ha a vevő vagy megbízottja az átvételnél az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, a Leier visszaszállíttatja az árut és a szállítás költségeit a vevő köteles megfizetni. A kárveszély a termék átadásával száll át a vevőre. Leier EKAER bejelentési kötelezettsége esetén vevő írásban jelzi az átvétel napját, illetve amit a jogszabály az átvétellel kapcsolatban előír.   
Amennyiben a vevő fuvarozója a gyártó felszólítása ellenére túlsúlyos rakományként szállítja el a terméket, köteles a gyártó ebből eredő kárát megtéríteni.
A vevő által szervezendő szállítással megrendelt tételeket a visszaigazolásban megadott szállítási határidőt követő 2 héten belül el kell szállítani.
Leszállított termék esetén a vevő köteles biztosítani azt, hogy a szállítási cím 15 m hosszú, illetve 40 tonna össztömegű járműszerelvény, illetve az áru rendeltetésszerű szállítására alkalmas jármű számára időjárástól függetlenül biztonságosan megközelíthető legyen, beleértve a lerakodás feltételeit is. A Leier szállítása esetén a tehergépjárműről lerakodás a vevő feladata, aki ehhez megfelelően oktatott, kellő létszámú személyzetet biztosít. Amennyiben a Leier daruzást vállal, a vevő köteles a rakodási munkát irányítani. A célállomásra érkezést követően a kötözés minden esetben a vevő feladata, ideérte az esetleges átállásokat is. A vevő tájékoztatni köteles a Leiert, amennyiben a szállítási cím megközelítése engedéllyel (behajtás, súlykorlátozás) lehetséges, illetve annak beszerzéséről a vevő gondoskodik.  Ha az áru átvétele az áruátvevő mulasztása következtében meghiúsul - beleértve ebbe a lerakodási helyszín lerakásra és megközelítésére való alkalmatlanságát vagy a szükséges engedély hiányát is - a Leier az árut visszaszállítja a gyárba, a vevő köteles az eredménytelen szállítás költségeinek megtérítésére. A vevőnek felróható indokolatlan fuvareszköz-várakozásért a Leier állásidő díjat számít fel. Leier fuvarozó alvállalkozó igénybevételére jogosult. Az építkezési vagy szállítási cím pontatlan megjelölése, a behajtó út használhatatlansága, úthasználati díj vagy súlykorlátozások miatt felmerülő többletköltség a vevőt terheli. A Leier az áruk szállításra történő csomagolásánál messzemenően törekszik az áru védelmét megfelelően szolgáló anyagok használatára. A Leier a Leier tégla- és Leier piros raklapokat a kiadást követő 12 hónapon belül, az EUR raklapokat a kiadást követő 9 hónapon belül, használható állapotban, a vásárlási számla bemutatása esetén, a vásárlás időpontjában érvényes Leier - árlistában szereplő vételáron a vevőtől visszavásárolja.


5.    Fizetési feltételek
A vevő a számlán feltüntetett fizetési határnapig köteles az ellenértéket megfizetni. Késedelmes fizetés esetén a vevő köteles a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt megfizetni. Leier jogosult a vevő szerződésszegése, késedelme miatt felmerült indokolt költségeket a vevővel szemben érvényesíteni. A Leier a terméket tulajdonjog fenntartással adja el, azaz az áru a teljes vételár kifizetéséig a Leier tulajdonában marad. A Leier a tulajdonjog fenntartás tényének bejegyzését a hitelbiztosítéki rendszerben kezdeményezheti, amelyhez a vevő a hitelesített regisztrációját igazolja vagy annak hiánya esetén megteszi. A vevő az általa továbbadott és a fentiek alapján a Leier tulajdonát képező áruk esetében köteles a saját vevőjével szembeni tulajdonjog fenntartást regisztrálni, illetőleg a Leier cég tulajdonában levő árut nem terhelheti meg bármilyen harmadik fél követelésével. A vevő kijelenti, hogy késedelmes fizetése esetén engedményezi az építőanyag értékesítéséből származó követelését és a raktárán lévő, tovább nem értékesített Leier építőanyagok a gyártóval fennálló fizetési kötelezettség fedezetéül szolgálnak. A vevő fizetési nehézsége esetén köteles a terméket a gyártónak saját költségén visszaszállítani és az értékcsökkenést megtéríteni. A vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben 30 napot meghaladó fizetési késedelme áll fenn, a gyártó képviselője a vevő munkaterületére, telephelyére, a szállítási címre a termék visszajuttatása céljából akadálytalanul bejuthat és a telephelyen található valamennyi Leier építőanyagot a vevő költségére visszaszállíthatja. A Leier a vevő hitelkeretének túllépése, fizetési késedelme, illetve a fizetési szándékával vagy képességével kapcsolatos kétely esetén jogosult a szerződésben rögzített fizetési feltételek felfüggesztésére, előre történő fizetés kikötésére, valamint a szerződéstől érdekmúlás bizonyítása nélkül történő elállásra. A vevő kártérítési igénye ilyen esetben kizárt. Vevő kizárólag akkor jogosult építőanyagot rendelni, ha gazdálkodása, pénzügyi helyzete biztos, rendelkezik a vételár kiegyenlítéséhez szükséges fedezettel. Vevő köteles a Leiert haladéktalanul írásban tájékoztatni, ha a pénzügyi, gazdasági helyzetében olyan változás áll be, mely szerződéses kötelezettségeinek teljesítésére kihat, illetve akkor is, ha a cégadataiban változás következik be, különös tekintettel a számlázási adatok, illetve a tulajdonos és az ügyvezető személyének a változására.


6.    Reklamáció, garancia, szavatosság

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Amennyiben a vevő a szállítólevélen hibát nem jelez, azzal a teljesítés kifogástalanságát jelzi, ezt követően reklamációt kizárólag az olyan hibákkal kapcsolatban terjeszthet elő, melyek az átvételkor nem láthatóak és nem ellenőrizhetőek. Ez utóbbi kifogásokat haladéktalanul, legfeljebb 5 munkanapon belül írásban, a számla, szállítólevél, teljesítménynyilatkozat csatolásával együtt kell bejelenteni a terméket gyártó gyárban, a hiba pontos megjelölésével, az azt igazoló fotókkal, a szavatossági igény pontos megjelölésével. Reklamációját a http://reklamacio.leier.hu/ honlapon is előterjesztheti.
Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad, azt teljes mennyiségében láthatóvá és ellenőrizhetővé kell tenni a Leier számára. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át. A betontermékek, tetőcserepek és az égetett agyagtermékek esetében esetlegesen előforduló ún. kivirágzás (pl. mész-, só-, vas-oxid kivirágzás), más színeltérés, melírozott térburkolóköveknél a színkomponensek aránya, illetve a darabsúly kisebb eltérése nem képezheti minőségi kifogás alapját. Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem a teljes burkolt felületen jelentkezik. A reklamáción alapuló fizetési visszatartások - a minőségi kifogás megalapozatlansága esetén - késedelmes fizetésnek minősülnek és az erre vonatkozó jogkövetkezményeket vonják maguk után.
A vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év (fogyasztó esetében két év) alatt évül el. Amennyiben a vevő igényét ezen határidőn belül menthető okból nem tudja érvényesíteni, a teljesítéstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül ezt még megteheti, ezt követően igénye érvényesítésére nincs már lehetősége, kivéve, ha jogszabály kogens rendelkezése vagy a felek szerződése ettől eltérően rendelkezik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az elévülés megszakadására is. Olyan termék esetén, melyre a gyártó kiterjesztett jótállást vállal, a termékregisztráció a http://garancia.leier.hu/ honlapon keresztül is elvégezhető a vásárlást követő 6 hónapon belül.  
A vevő köteles a tárolási, felhasználási utasításokat, az alkalmazástechnikai útmutatót betartani. A tájékoztató anyagokban, katalógusokban, marketing kiadványokban szereplő képek, termékfotók csak tájékoztató jellegűek, a termékek színe a fotón láthatótól árnyalatnyival eltérhet, mivel a betontermékek természetes anyagból készülnek, melyek jellegükből adódóan is kisebb-nagyobb színárnyalatnyi eltérést mutatnak. Ezeket kiegészítő, a termék végleges színét meghatározó tényezőként jelentkeznek még a gyártás során a cement színárnyalatnyi eltérése, a nyers termék szilárdulási körülményei (hőmérséklet, környezeti páratartalom), segédanyagok pigmentjei, a beton kora. Az említett technikai tényezők miatt a technológiai előírások leggondosabb betartása ellenére a színeltérések és felületi struktúra különbségek technikailag nem elkerülhetők, de nem is befolyásolják termékeink minőségét, illetve használati értékét. Fenti tájékoztatás a partnereknél kihelyezett mintatermékekre is vonatkozik. A termék teljesítménynyilatkozata és alkalmazástechnikai útmutatója a Leier cég honlapján megtalálható. A vevő esetleges továbbértékesítés során köteles a megfelelő alkalmazástechnikára a fogyasztó figyelmét felhívni.


7.    Személyes adatok kezelése
A jelen ügylet kapcsán tudomására jutott személyes adatokat a Leier a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének szabályait az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. (https://www.leier.hu/adatkezelesi-tajekoztato) A szerződéskötéssel a vevő elismeri, hogy megismerte az adatkezelési tájékoztató tartalmát és elfogadja azt.


8.    Egyéb rendelkezések   
Minden esetben a megrendelést követő visszaigazolás időpontjában érvényes ÁSZF-et kell alkalmazni. A mindenkor aktuális ÁSZF a Leier honlapján kerül közzétételre. A vitás kérdéseket a Felek békés úton, tárgyalások folytatásával kívánják rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek a hatáskörrel rendelkező győri székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Érvényes: 2022. november 16. napjától